Thủ tục thành lập Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC

I.  Đối tượng thực hiện:Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy… Continue reading Thủ tục thành lập Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư

I.  Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 1.  Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; 2.  Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng; 3.  Dự án hết thời hạn hoạt động. II.  Thành phần… Continue reading Thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện việc tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận… Continue reading Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. II.  Thành phần hồ sơ 1.  Văn bản đề… Continue reading Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC

I.  Đối tương thực hiện Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) trong hợp đồng BCC có Văn phòng điều hành. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông… Continue reading Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến… Continue reading Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1.  Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 2.  Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương… Continue reading Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

I.  Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau: 1.  Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; 2.  Điều chỉnh tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy… Continue reading Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

I.  Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây: 1)… Continue reading Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

I. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31… Continue reading Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh