Thời điểm bắt đầu ưu đãi thuế của công ty thành lập và thuộc diện được hưởng ưu đãi

Xin hướng dẫn về thời điểm bắt đầu tính thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế cho trường hợp của công ty thành lập và thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ- CP.

Trả lời:

Tại Điều 47 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (22/12/2003) của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thời điểm bắt đầu hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: “Điều 47. Thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế và chuyển lỗ theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 43, Điều 44, Điều 45 và Điều 46 của Nghị định này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký thuế nộp thuế theo kê khai. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và có văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định này là năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển theo quy định tại Điều 46 của Nghị định này.

Trường hợp năm tài chính đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới sáu tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tài chính tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế chưa trừ số lỗ được chuyển.

Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ- CP thì thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định là năm tài chính đầu tiên cơ sở kinh doanh có thu nhâp chịu thuế.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments