Tham khảo thêm về môi trường trên các trang web hưũ dụng

 • Global environmental Mgnt Initiative www.gemi.org
  (trong trang này tập trung vào: khí hậu thay đổi, xây dựng MT, khí hiệu ứng nhà kính (HUNK), vật liệu thay thế, quản lí nguồn nước)
 • World Conservation Union www.iucn.org
  (đa dạng sinh học, rừng, sinh vật, wetland, đời sống hoang dã)
 • World resource Institute www.wri.org
  (đa dạng sinh học, thay dổi khí hậu, sinh thái biển, rừng, chất lượng nước)
 • United Nations Environment Programme www.unep.org
 • The National Institute for Resources and Environment (Japan) www.aist.go.jp/NIRE/index-e.htm
  (biodegradation, carbon sequestration, catalyst, combustion, dioxin, energy storage, enzyme, heating and cooling, photocatalysis)

Các website tải các thông tin về CSR thông dụng
Hội đồng Thế Giới về Quản Trị Doanh nghiệp (World Council for Corporate Governance) http://www.wcfcg.net/index.htm

Ủy ban Quyền Công Nhân (The Worker Rights Consortium (WRC)) http://www.workersrights.org/

Cổng điện tử của Chính Phủ Anh về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (UK Government Gateway to Corporate Social Responsibility) http://www.csr.gov.uk/

Phong trào Công lý thương mại (Trade Justice Movement (TJM)) http://www.tradejusticemovement.org.uk/index.shtml

Chương trình về Quản trị DN và Trách nhiệm xã hội DN của Viên Ngân hàng thế giới (Programme on Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, World Bank Institute) http://www.csrwbi.org/

Viện Xã hội mở và Mạng lưới các Quỹ Soros (Open Society Institute (OSI) and Soros Foundations Network)http://www.soros.org

Dự án Thị trường cho người nghèo (Making markets work better for the poor (M4P)) http://www.markets4poor.org/m4p/index.htm

Tạp chí về Công dân Doanh nghiệp (Journal of Corporate Citizenship) http://www.greenleaf-publishing.com/

Diễn đàn các lãnh đạo kinh doanh quốc tế (International Business Leaders Forum (IBLF)) http://www.iblf.org/

Global Compact http://www.unglobalcompact.org/

Hiệp Hội Lao động công bằng ( Fair Labour Association (FLA)) http://www.fairlabor.org/

Hiệp hội Thương mại công bằng Châu Âu ( European Fair Trade Association (EFTA)) http://www.eftafairtrade.org/

Sáng kiến Thương Mại Đạo đức (Ethical Trading Initiative (ETI), UK) http://www.ethicaltrade.org/

Trung tâm thông tin về TNXHDN Eldis (Eldis Corporate Social Responsibility (CSR) Resource Guide)http://www.eldis.org/csr/index.htm

Giám sát Doanh nghiệp (Corporate Watch (Corpwatch)) http://www.corpwatch.org/

Sáng kiến về TNXHDN của Đại học Havard (Corporate Social Responsibility Initiative [Harvard University])http://www.ksg.harvard.edu/cbg/CSRI/

Liên minh Trách Nhiệm Xã Hội DN (Corporate Responsibility Coalition (CORE)) http://www.corporate-responsibility.org/

Trung tâm TNXHDN Copenhagen (Copenhagen Centre for Corporate Responsibility) http://www.copenhagencentre.org

Tổ chức người tiêu dùng Quốc tế ( Consumers International) http://www.consumersinternational.org/

Hành động Sản xuất sạch (Clean Production Action (CPA)) http://www.cleanproduction.org/

Giám sát Lao động Trung Quốc ( China Labor Watch) http://www.chinalaborwatch.org

Trung tâm TNDN, Đại học Boston ( Center for Corporate Citizenship, Boston College, USA) http://www.bcccc.net/

Đối tác Kinh doanh cho Phát triển (Business Partners for Development) http://www.bpdweb.org/

Kinh Doanh vì Trách nhiệm xã hội (Business for Social Responsibility (BSR)) http://www.bsr.org/

Kinh Doanh và Phát triển Bền vững ( Business and Sustainable Development, IISD) http://iisd1.iisd.ca/business/

BRIDGE – thông tin về giới (BRIDGE provides a fast route to gender information) http://www.bridge.ids.ac.uk

Mạng Hành Động Basel (Basel Action Network (BAN) http://www.ban.org/

Trung tâm thông tin Giám Sát Châu Á (Asia Monitor Resource Center (AMRC)) http://www.amrc.org.hk/

Câu lạc bộ Chất Lượng (VSQ – Vietnam Society for Quality) Website của Câu lạc bộ có Chuyên mục Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: http://www.chatluong.net/default.asp?action=category&ID;=192

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments