Liên hệ

Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị

an Quan hệ quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Anh Vi Chiến Thắng,

0832.838.000

Anh Nguyễn Quang Vinh hoặc Chị Phạm Thuỳ Giang.

Tel: 04 5743490; 04 5742023(+239)


Email: admin@vietnamforumcsr.net

– Website: vietnamforumcsr.net