Giải quyết về chế độ tai nạn lao động

Bố tôi là lái xe cho công ty nhà nước bị tai nạn trong giờ làm việc. Công ty có mua bảo hiểm của công ty Bảo Việt về phần con người là 20.000.000đ/người. Hàng tháng bố tôi vẫn trích lương để đóng bảo hiểm. Vậy tôi xin hỏi như trường hợp của Bố tôi… Continue reading Giải quyết về chế độ tai nạn lao động