GIỚI THIỆU CSR VIỆT NAM

THỰC HIỆN TỐT TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ DOANH NGHIỆP BƯỚC VÀO HỘI NHẬP

Toàn cầu hoá và sự tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật mang lại những cơ hội cho việc phát triển kinh tễ và xã hội. Đồng thời, nó cũng đem lại những thách thức nghiêm trọng như khủng hoảng tài chính, bất an toàn, nghèo đói, tình trạng bị loại trừ và bất bình đẳng giữa các xã hội. Những trở ngại đáng kể đó đối với việc hội nhập sâu hơn và tham gia hoàn toàn vào nền kinh tế toàn cầu vẫn còn tồn tại ở một số nước phát triển. Nếu các lợi ích về phát triển kinh tễ, xã hội không được đảm bảo ở các quốc gia, vấn có ngày càng nhiều người các nước và các khu vực bị lề hoá khỏi nền kinh tế toàn cầu.

Liên hiệp quốc, “Toàn cầu hoá và tác động lên sự hưởng thụ quyền con người” (tháng 8 năm 2000)

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam được hiểu như thế nào?

 • CSR đề cập đến các mối quan hệ của doanh nghiệp với các bên liên quan bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, người lao động, cộng đồng – xã hội và các tổ chức phát triển
 • CSR tập trung vào các vấn đề lao động và môi trường
 • Doanh nghiệp được xếp vào vị trí trung tâm trong đó các nỗ lực sẽ tập trung vào doanh nghiệp sao cho họ tự nguyện lập ra, tuân thủ và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử trong đó đảm bảo lợi ích kinh tế và xã hội của các bên có liên quan.

Lợi ích của việc thực hiện tốt CSR

 • Xây dựng danh tiếng và giá trị thương hiệu
 • Tăng cam kết của người lao động với doanh nghiệp
 • Cải thiện năng lực tài chính qua việc tiết kiệm chi phí hoạt động của doanh nghiệp và tăng giá trị cổ phiếu
 • Đảm bảo sự phát triển bền vững bền vững của doanh nghiệp
 • Quản lý rủi ro và khủng hoảng tốt hơn
 • Tăng năng suất, đạo đức và sự tận tuỵ của người công nhân
 • Tăng khả năng thu hút nguồn lao động có chất lượng
 • Thiết lập được mối quan hệ tốt với chính phủ và cộng đồng
 • Là công cụ để hội nhập

Doanh nghiệp có thể làm gì để hướng tới một chiến lược CSR đúng?

 • Tăng cường việc áp dụng luật quốc tế và trong nước để hưởng lợi từ những bộ luật đó
 • Kiểm soát nội bộ tốt hơn và kiểm soát dây chuyền cung ứng tốt hơn
 • Tăng cường việc quản lý rủi ro
 • Đưa ra những phương thức quản lý tốt
 • Lưu ý giải quyết những quan tâm của các bên liên quan
 • Thể hiện tấm thiện tình với cộng đồng
 • Xây dựng những giá trị văn hoá trong doanh nghiệp