GIẢI THƯỞNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, những yêu cầu thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) nhằm phát triển bền vững (SD) đã nổi lên như những rào cản phi thương mại, thách thức các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ Việt Nam, trong Quyết định ban hành Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, đã nêu rõ “Ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) nhằm phát triển bền vững đất nước trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường (Điều 1 Quyết đinh số 153/QĐ/CP-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004).

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với chức năng đại diện cho giới sử dụng lao động, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, đã được Chính phủ giao là một đầu mối triển khai các hoạt động phát triển bền vững đối với doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Action Aid Việt nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động vì người nghèo, lấy con người làm trung tâm. ActionAid Việt Nam trong những năm qua đã thực hiện rất nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng và trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho người lao động, tuyên truyền vận động giới chủ thực hiện trách nhiệm với xã hội. Năm 2005, ActionAid Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội da giày Việt Nam và Trung tâm Phát triển và Hội nhập tổ chức “Giải thưởng Doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội ngành da giày Việt nam” nhằm tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề này.

Kế thừa thành công của Giải thưởng năm 2005, tiếp tục tôn vinh và biểu dương các điển hình tốt, tạo tiền đề để Giải thưởng trở thành hoạt động thường niên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với một số cơ quan bộ ngành như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hai Hiệp hội da giày và dệt may Việt Nam tổ chức “Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp năm 2006 – Ngành da giày và dệt may Việt Nam”. Giải thưởng sẽ là động lực để các doanh nghiệp phấn đấu không ngừng, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động, bảo vệ môi trường xung quanh, khuyến khích người lao động cùng tham gia vào quá trình này. Giải thưởng sẽ làm tăng uy tín của doanh nghiệp được giải đối với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

  1. Mục tiêu

· Tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp ở hai ngành da giày và dệt may thực hiện tốt Trách nhiệm Xã hội trong năm 2006;

· Thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và chia sẻ các hành động tốt về quản lý lao động, cải thiện điều kiện lao động, môi trường, v.v;

· Tạo diễn đàn về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cho tất cả các bên hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam;

· Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam liên kết với các doanh nghiệp và diễn đàn khu vực trong lĩnh vực thực hiện tốt CSR để hướng tới hội nhập bền vững

  1. Sơ đồ tổ chức của Giải thưởng
  2. Vai trò của các bên tham gia

Ban Chỉ đạo:

· Chỉ đạo chung các công việc liên quan đến việc triển khai Giải thưởng, đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong quá trình xét thưởng. Quyết định kết quả chấm giải cuối cùng;

· Tham gia vào các buổi giới thiệu chương trình, Lễ trao Giải và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai Giải thưởng;

· Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá chương trình Giải thưởng và chỉ đạo các bộ phận liên quan tham gia chặt chẽ vào quá trình cùng Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức:

· Xây dựng Quy chế Giải thưởng, cơ cấu Giải thưởng phù hợp với pháp luật Việt Nam và bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam, tham vấn ý kiến Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn và Hội đồng xét duyệt;

· Xây dựng Bảng câu hỏi và Bảng chấm điểm cho doanh nghiệp cùng với Hội đồng xét duyệt;

· Tổ chức các buổi giới thiệu chương trình và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Cùng Hội đông xét duyệt chấm điểm cho các DN đăng ký dự thi và đi chấm điểm thực tế đối với các doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết;

· Bảo vệ kết quả chấm thi trước Ban Chỉ đạo và Ban Cố vấn;

· Tham vấn Ban Cố vấn khi cần thiết để đưa những thông tin chính xác lên các văn bản của Giải thưởng cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng;

· Thực hiện chức năng kết nối giữa Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn, Ban Thư ký và Hội đồng xét duyệt Giải thưởng;

· Tổ chức Lễ trao giải cho các doanh nghiệp theo cơ cấu giải thưởng đã thống nhất;

· Tổ chức các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Giải thưởng.

Ban Cố vấn:

· Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng Quy chế Giải thưởng, Cơ cấu Giải thưởng;

· Phản biện kết quả chấm thi của Ban Tổ chức và Hội đồng xét duyệt;

· Tư vấn cho Ban Tổ chức khi cần thiết để đưa những thông tin chính xác lên các văn bản của Giải thưởng cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng ;

· Tham gia vào các buổi giới thiệu chương trình, Lễ trao Giải và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Giải thưởng;

· Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá Giải thưởng và các hoạt động liên quan.

Hội đồng xét duyệt:

· Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng Quy chế Giải thưởng, Cơ cấu Giải thưởng;

· Xây dựng Bảng câu hỏi và Bảng chấm điểm cho doanh nghiệp cùng với Ban Tổ chức;

· Cùng Ban Tổ chức chấm điểm cho các DN đăng ký dự thi và đi chấm điểm thực tế đối với các doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết;

· Bảo vệ kết quả chấm thi trước Ban Chỉ đạo và Ban Cố vấn;

· Tham vấn Ban Cố vấn khi cần thiết để đưa những thông tin chính xác lên các văn bản của Giải thưởng cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng;

· Tham gia vào các buổi giới thiệu chương trình, Lễ trao Giải và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Giải thưởng.

· Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá Giải thưởng và các hoạt động liên quan.