ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

  1. Bối cảnh
    Trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, các yêu cầu thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) hướng tới phát triển bền vững (SD) đã được xem như là những rào cản phi thương mại, thách thức đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ Việt Nam, trong Quyết định ban hành Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, đã nêu rõ “Ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) nhằm phát triển bền vững đất nước trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường” (Điều 1 Quyết định số 153/QĐ/CP-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004).

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với chức năng đại diện cho giới sử dụng lao động, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, đã được Chính phủ giao là một trong những đầu mối triển khai các hoạt động phát triển bền vững đối với doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Action Aid Việt nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động vì người nghèo, lấy con người làm trung tâm. ActionAid Việt Nam trong những năm qua đã thực hiện rất nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng và trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho người lao động, tuyên truyền vận động giới chủ thực hiện trách nhiệm với xã hội.

Kế thừa thành công của Giải thưởng năm 2005 và năm 2006, tiếp tục tôn vinh và biểu dương các Doanh nghiệp thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các cơ quan bộ ngành như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội da giày Việt Nam, Hiệp hội dệt may Việt Nam, ActionAid Việt Nam tổ chức “Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp năm 2007 – Ngành Da giày và Dệt may Việt Nam”. Giải thưởng sẽ là động lực để các doanh nghiệp phấn đấu không ngừng, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động, bảo vệ môi trường xung quanh, khuyến khích người lao động cùng tham gia vào quá trình này. Qua đó sẽ góp phần làm tăng uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công.

  1. Mục tiêu

· Tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp ở hai ngành da giày và dệt may thực hiện tốt Trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp (CSR) trong năm 2007;

· Thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và chia sẻ kinh nghiệm hay trong quản lý lao động, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường, chăm sóc sức khỏe người lao động….;

· Tăng cường trao đổi, hợp tác về CSR giữa các bên liên quan tại Việt Nam;

· Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam liên kết với các doanh nghiệp và diễn đàn trong khu vực trong lĩnh vực thực hiện tốt CSR nhằm hướng tới hội nhập bền vững;

· Đề xuất với Chính phủ về xây dựng chính sách xã hội tốt hơn cho người lao động trong ngành da giầy và dệt may Việt Nam

  1. Sơ đồ tổ chức của Giải thưởng
  2. Vai trò của các bên tham gia
    Ban Chỉ đạo:

· Chỉ đạo chung các công việc liên quan đến việc triển khai Giải thưởng, đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong quá trình xét thưởng. Quyết định kết quả chấm giải cuối cùng;

· Tham gia vào các buổi hội thảo giới thiệu, phát động giải thưởng, Lễ trao Giải và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai Giải thưởng;

· Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá chương trình Giải thưởng và chỉ đạo các bộ phận liên quan tham gia chặt chẽ vào quá trình cùng Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức:

· Xây dựng Quy chế Giải thưởng, cơ cấu Giải thưởng phù hợp với pháp luật Việt Nam và bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam, tham vấn ý kiến Ban Chỉ đạo, Hội đồng xét duyệt và các đối tác;

· Xây dựng Bảng câu hỏi và Bảng chấm điểm cho doanh nghiệp cùng với Hội đồng xét duyệt;

· Tổ chức các buổi họp khởi động giới thiệu giải thưởng và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng

· Cùng Hội đồng xét duyệt tổ chức chấm điểm các Doanh nghiệp đăng ký dự thi và đi chấm điểm thực tế đối với các doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết;

· Tổ chức bảo vệ kết quả chấm thi trước Ban Chỉ đạo;

· Thực hiện chức năng kết nối giữa Ban Chỉ đạo, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng và các đối tác;

· Tổ chức Lễ trao giải cho các doanh nghiệp theo cơ cấu giải thưởng đã thống nhất;

· Tổ chức các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Giải thưởng.

Hội đồng xét duyệt:

· Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng Quy chế Giải thưởng, Cơ cấu Giải thưởng;

· Xây dựng Bảng câu hỏi và Bảng chấm điểm cho doanh nghiệp cùng với Ban Tổ chức;

· Chấm điểm cho các Doanh nghiệp đăng ký dự thi và đi chấm điểm thực tế đối với các doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết;

· Bảo vệ kết quả chấm thi trước Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức;

· Có toàn quyền quyết định về kết quả chấm điểm và đánh giá Doanh nghiệp. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn về kết quả, Ban chỉ đạo cùng Ban tổ chức và Hội đồng xét duyệt sẽ cùng bàn bạc để đưa ra kết quả đúng và chính xác nhất.

· Tham gia vào các buổi giới thiệu chương trình, Lễ trao Giải và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Giải thưởng.

· Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá Giải thưởng và các hoạt động liên quan.

Các đối tác:

· Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng Quy chế Giải thưởng, Cơ cấu Giải thưởng và triển khai giải thưởng

· Phản biện kết quả chấm thi của Ban Tổ chức và Hội đồng xét duyệt;

· Tham gia vào các buổi giới thiệu chương trình, Lễ trao Giải và các hội thảo trong khuôn khổ Giải thưởng nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;

· Tham gia các buổi họp cần thiết để triển khai mọi hoạt động liên quan đến Giải thưởng;

· Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá Giải thưởng và các hoạt động liên quan.

· Đưa thông tin về giải thưởng lên các phương tiện thông tin đại chúng;