Chuyên mục: LUẬT CÔNG ĐOÀN

Luật Công Đoàn được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. Luật này thay thế Luật công đoàn ngày 5-11-1957. Các qui định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.