Quy định đại diện các bên ký thoả ước tập thể lao động

Đại diện các bên ký thỏa ước được quy định như thế nào? Trả lời: Đại diện thương lượng thỏa ước tập thể của hai bên gồm: a- Bên tập thể lao động là Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời; b- Bên người sử dụng lao… Continue reading Quy định đại diện các bên ký thoả ước tập thể lao động

Hiệu lực và thời hạn của thoả ước tập thể lao động

Cho biết hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể? Trả lời: -Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực từ ngày hai bên thỏa thuận ghi trong thỏa ước. trường hợp hai bên không thỏa thuận thì thỏa ước có hiệu lực kề từ ngày ký. Khi thỏa ước… Continue reading Hiệu lực và thời hạn của thoả ước tập thể lao động

Thoả ước tập thể bị vô hiệu hoá

Những trường hợp thỏa ước tập thể bị vô hiệu và cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu? Trả lời: Theo quy định tại Điều 48, thì thỏa ước vô hiệu từng phần khi một hoặc một số điều khoản của thỏa ước trái với quy định của pháp luật. Thỏa ước… Continue reading Thoả ước tập thể bị vô hiệu hoá

Thoả ước tập thể khi doanh nghiệp chia tách, sáp nhập

Trường hợp doanh nghiệp chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì thỏa ước tập thể được thực hiện như thế nào? Trả lời: Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và… Continue reading Thoả ước tập thể khi doanh nghiệp chia tách, sáp nhập

Cơ quan tổ chức có trách nhiệm thành lập công đoàn cơ sở

Xin cho biết, ở những nơi chưa có công đoàn cơ sở thì cơ quan tổ chức nào có trách nhiệm thành lập công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động? Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 153, ở những doanh nghiệp đang hoạt động… Continue reading Cơ quan tổ chức có trách nhiệm thành lập công đoàn cơ sở

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đoàn cơ sở

Trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động đối với công đoàn cơ sở như thế nào? Trả lời: Đối với nơi chưa có công đoàn cơ sở, khi đại diện của công đoàn địa phương hoặc công đoàn ngành cử tới doanh nghiệp để xúc tiến việc thành lập công đoàn, thì… Continue reading Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đoàn cơ sở

Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể

Nghị định của Chính phủ số 196-CP ngày 31-12-1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể. Quý vị hãy xem chi tiết ở file đính kèm: File đính kèm: Download Hướng dẫn thi hành một số điều của… Continue reading Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể