Giới thiệu  |   Liên hệ  |   CSR Award 2007  |   Sitemap  |  English 
Trang chủ  |  Các bộ qui tắc ứng xử  |  Các chương trình, dự án  |  Cơ sở dữ liệu  |  Bản tin điện tử  |  Diễn đàn
LUẬT DOANH NGHIỆP
 Sự khác nhau giữa Công Ty TNHH và công ty Cổ Phần?
Tin đưa ngày: 15/11/2007

Sự khác nhau giữa Công Ty TNHH và công ty Cổ Phần?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty TNHH và Công ty cổ phần có những khác biệt cơ bản sau:

1. Vốn: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; còn vốn của các thành viên của công ty TNHH tính không được chia thành từng phần mà tính theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của các thành viên.

2. Quyền phát hành cổ phiếu: Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiểu còn công ty TNHH không có quyền này.

3. Cơ cấu tổ chức: Công ty Cổ phần được tổ chức theo một mô hình duy nhất đó là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) còn Công ty TNHH được có thể được tổ chức dưới hình thức CT TNHH 1 thành viên hoặc CT TNHH có từ 2 thành viên trở lên. Tuỳ thuộc vào mỗi loại hình mà cơ cấu tổ chức của công ty TNHH được tổ chức theo cơ cấu nhất định.

4. Số thành viên: Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một chủ sở hữu duy nhất là một tổ chức.Còn số thành viên Công ty TNHH 2 thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Cổ đông của công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Quay lại
 
Các thông tin đã đưa
 • Việc công bố thông tin về doanh nghiệp X sau khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào? - (15/11/2007)
 • Một số thủ tục, hồ sơ đăng ký cần quan tâm đối với các doanh nghiệp - (27/10/2007)
 • Điều kiện để kinh doanh bất động sản - (24/10/2007)
 • Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kiều hối - (22/10/2007)
 • Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty - (21/10/2007)
 • Khi thành viên trong Hội đồng thành viên của Công ty TNHH bị truy cứu trách nhiệm hình sự - (20/10/2007)
 • Vấn đề chứng chỉ hành nghề - (20/10/2007)
 • Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp - (18/10/2007)
 • Một cá nhân làm chủ hai doanh nghiệp tư nhân có cùng một trụ sở, có thể sáp nhập hai doanh nghiệp tư nhân này được không? - (18/10/2007)
 • Vợ chồng có được cùng thành lập công ty TNHH không? - (14/10/2007)
 • Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Việt Nam do Trung tâm Phát triển và Hội nhập quản trị
  Email: info@cdivietnam.org - Website: www.cdivietnam.org